Пенсия

 

Тази страница е специално посветена на Вас, хората на които предстои пенсиониране. Това е важен етап от житейският и трудов път на всеки човек. Ние можем да Ви помогнем, ако ни се доверите и се възползвате от нашите услуги.Те покриват изискванията на българското пенсионно и осигурително законодателство.

 

Изразяват се в:

- Проверка на документите, удостоверяващи наличие на осигурителен стаж и право на пенсия;
- Проверка на документите за осигурителен доход;
- Събиране и набавяне на документи за удостоверяване на наличие на осигурителен стаж;
- Изготвяне на документи за пенсиониране – УП-2 и УП-3;
- Изчисляване на индивидуален максимален коефициент за пенсия;
- Попълване на Заявление за отпускане на пенсия и добавки за подаване в НОИ; 
- Попълване на други Заявления за подаване в НОИ;
- Попълване на Искане за издаване на осигурителна книжка за подаване в НОИ;
- Попълване и на други формуляри на НОИ; 
- Консултация за право на пенсия, здравни и социални осигуровки за ДОО;

- Попълване на осигурителна книжка и заверка на осигурителен стаж

 

Пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване/КСО/ на Република България:
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68,ал.1-4 КСО
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69 КСО /кадрови военнослужещи/
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.1от ПЗР на КСО /лица работели по условията на първа и втора категория труд/
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.2 от ПЗР на КСО /лица работили под земята в подземни рудници, и др./
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по §5 от ПЗР на КСО /лица работели като учители/
- пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл.71 КСО
- пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест по чл.78 КСО
- наследствена пенсия по чл.80 КСО
- добавка от отпусната пенсия на починал съпруг по чл.84 КСО
- пенсия за военна инвалидност по чл.85 КСО
- пенсия за гражданска инвалидност по чл.87 КСО
- социална пенсия за старост по чл.89 КСО
- социална пенсия за инвалидност по чл.90 КСО
- пенсия за особени заслуги по чл.91 КСО
- персонална пенсия по чл.92 КСО


Документи, удостоверяващи осигурителен стаж
- военно - отчетна книжка
- трудова книжка
- осигурителна книжка
- удостоверения УП – 30
- УП – 3
- Други


Обработка на заявление за пенсия
- попълване на УП-1 с личните данни на лицето за пенсия
- попълване на осигурителен стаж на лицето
- комплектоване на заявлението с прилагане на всички документи за пенсиониране
- попълване на декларация от страна на лицето /при нередовни или липсващи документи/